Ücretler ve Sözleşmeler

image
  • 05 Haziran 2024

Ücretler ve Zorunlu Sözleşmeler

 

Genel Hükümler
TUREB_Rehber – Acente Hizmet Sözleşmesi
TUREB_Müşteri – Rehber Sözleşmesi

 

Turist rehberi ücretleri

Taban ücret tarifesi, TUREB ile TÜRSAB’ın görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir. Taban ücretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylık taban ücreti üzerinden belirlenir. Taban ücret tarifesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.

 

2024 Yılı Rehber Taban Ücretleri


Bakanlık Makamının 27.12.2023 tarihli ve 4550964 sayılı Olurları ile turist rehberlerine ait 2024 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.


 

Hizmet Grubu

Hizmet Grubu

A- Günlük Tur               3.081 TL

B- Transfer                    1.544 TL

C- Gece Turu                 1.544 TL

D- Paket Tur                  3.713 TL

E- Aylık Ücret               30.794 TL

 

REHBERLİK TABAN ÜCRETLERİ VE ZORUNLU SÖZLEŞME

22 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince bundan böyle, rehberlik hizmeti verilecek her tur için acente ile rehber arasında sözleşme imzalanması zorunlu olmuştur.

Gene aynı kanun gereğince, rehberlik hizmeti için sözleşmede yer alacak ücretler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı o yıl için geçerli taban ücretlerden az olamaz. Taban ücretten düşük ücretle rehberlik hizmeti sunan veya sözleşme yapmayan rehberlere 2.000 TL'den az olmamak üzere ciddi para cezası ve disiplin cezası vardır. Aynı şekilde sözleşme imzalamayan veya taban ücret altında ücret ödeyen acenteler için de her tur için ciddi para cezaları mevcuttur.

Bu zorunlu sözleşme için, sözleşme örneği hazırlanması yükümlülüğü Kanun ve Meslek Yönetmeliği gereğince Rehberler Birliği’ne aittir ve Rehberler Birliği’nin hazırladığı sözleşme örnekleri geçerlidir.

TUREB_Rehber – Acente Hizmet Sözleşmesi

Her seferinde sayfalarca sözleşme imzalamak zorunda kalınmaması için sözleşme örneği, “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri” ve “Sözleşme”nin kendisi olarak ikiye ayrılmıştır. Genel Hükümler sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Genel hükümleri, sözleşmeyi imzalamadan önce rehberin ve acente yetkilisinin mutlaka okuması gerekmektedir, hatta bu genel hükümlerin sözleşmeyle birlikte tur esnasında rehberin yanında bulundurulmasında yarar vardır.

Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36/2 maddesi uyarınca Rehberler Birliği tarafından hazırlanmış olup aşağıdan indirebilirsiniz.

(Genel Hükümler)

TUREB_Rehber – Acente Hizmet Sözleşmesi

Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, imzalanacak olan sözleşmedir. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36/2 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir.

Taraflar, bu sözleşme ile birlikte “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri”ne de uyacaklarını kabulve taahhüt ederler.

Rehberlik hizmeti veren rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu ise veya acentenin sahibi ise ne yapması gerektiği de aşağıdaki sözleşme örneğinde yer almaktadır.

TUREB_Rehber – Acente Hizmet Sözleşmesi

3. Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi için Yeterli Zaman Olmadığı Durumda Kullanılacak Acil Durumlar Sözleşmesi

Haklı nedenlere dayanan, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’ni düzenleyip imzalamaya yeterli zaman olmadığı durumlar için, geçerli mazeretlerin sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin yazılı olarak düzenlenip imzalanması kaydıyla, e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir. Bu yöntem tur esnasında yapılacak denetimlerde mağdur olmamak için kullanılacak geçici bir kolaylıktır, ancak kanuni süresi içinde, Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin taraflarca yazılı olarak düzenlenip imzalanması gerekmektedir.

Bu gibi acil durumlar için e-posta, faks, telefon mesajı örnek metni:

Rehberler Birliği’nin resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi” genel hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile .…/…/….. tarihinde, ………… güzergahında, …….. kişiye, ……. dilinde, …… ücret karşılığında rehberlik hizmeti veriniz. Yazılı sözleşme en geç yedi gün içinde düzenlenecektir.”

4. Doğrudan müşteri ile imzalanacak olan sözleşme

Rehberlik hizmetinin (acentecilik kapsamına girmemek koşuluyla) rehber tarafından doğrudan tüketiciye verildiği durumlarda aşağıdaki sözleşme örneğini doldurarak sözleşme yapmalısınız.

Bu metin şimdilik Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmıştır. Zaman içinde diğer diller de eklenecektir.

TUREB_Müşteri – Rehber Sözleşmesi

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU VE MESLEK YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN TABAN ÜCRETLER VE ZORUNLU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

6326 SAYILI TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU

MADDE 6 – (1) Taban ücret tarifesi, birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir.

(2) Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında turist rehberliği hizmeti sunamazlar. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberliği hizmetleri yönetmelikle belirlenir.

(3) Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve daha sonra yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir.

(4) Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist rehberi, ilgili birlik tarafından her bir fiil için ayrı ayrı olmak, birlik bütçesine gelir kaydedilmek ve üç günlük taban ücretinden az olmamak üzere turun toplam süresine karşılık gelen taban ücret kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ

MADDE 34 – (1) Taban ücret tarifesi, birlikler ile TÜRSAB’ın görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir. Taban ücretler, büyükşehir olan veya olmayan iller için ayrı ayrı olmak üzere, transfer, günlük, gece turu ve paket tur olarak, büyükşehir olmayan illerin günlük taban ücreti üzerinden belirlenir.

(2) Ancak, yurtdışını kapsayan paket turlarda turist rehberi görevlendirilmesi halinde, günlük tur için belirlenen en yüksek taban ücreti baz alınarak yurtdışı ücreti tespit edilir.

(3) Taban ücret tarifesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.

Taban ücrete uyma zorunluluğu

MADDE 35 – (1) Turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında turist rehberliği hizmeti sunamazlar. Taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberliği hizmetleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel görevleri nedeniyle yapılan gezilerdeki turist rehberliği hizmetleri.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek ve vakıflar ile resmi ve özel öğretim kurumları tarafından engelliler için bedelsiz ve tam sponsor desteği olmadan düzenlenen ve gelir getirmeyen gezilerdeki turist rehberliği hizmetleri.

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından eğitim, kültür ve sosyal amaçlı düzenlenen gezilerdeki turist rehberliği hizmetleri.

Sözleşme yapma zorunluluğu

MADDE 36 – (1) Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve geçerli mazeretleri sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme yapılabilir.

(2) Sözleşmede, sözleşmenin taraflarına ilişkin bilgilerin, sözleşmenin konusunun, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ücret, süre, turist rehberinin ruhsatname ve çalışma kartı numaralarının, tur programı ile tarih ve imzaların bulunması zorunludur. Yapılan sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası taraflara verilir. Sözleşme örnekleri birlikler tarafından hazırlanır ve resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Tur için yazılı sözleşme yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile çalışan turist rehberleri, Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca idari para cezasıyla cezalandırılır.

1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU’nun 27. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:

“- Tur için yazılı rehberlik sözleşmesi yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile rehber çalıştıran seyahat acentasına her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk Lirası.”